Výkaz výměr

Jedná se o položkové vyjádření jednotlivých stavebních a montážních prací v měrných jednotkách (m3, m2, m, kusy, kg, t, příp. soubory, hod., atd.) vyplývajících ze záměru objednatele a vlastního zaměření objektu nebo přímo již z projektové dokumentace. Zpracování výkazu výměr může být provedeno :

  • v předprojektové přípravě nebo v případech, kdy projektová dokumentace zpracovávána nebude vůbec - viz např. stavební záměry definované v ust. § 79 a § 103 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  • na základě vypracované projektové dokumentace.

V prvním případě zpracování výkazu výměr obnáší vyzískání maximálního množství informací od klienta k jeho záměru, pečlivé zaměření objektu, navržení technických a technologických postupů (alt. variantních řešení).

V případě existence projektové dokumentace obnáší zpracování výkazu výměr důkladné nastudování technické zprávy, výkresové dokumentace a souvisejících podkladů.

Výkaz výměr se zpracovává v souladu s technologickým postupem výstavby za plného respektování navazujících prací. Minimalizuje se tak riziko, že by některé konstrukce nebo práce byly opomenuty. Kromě konstrukcí, které lze vyjádřit technickými jednotkami se do výkazu výměr zahrnou i činnosti, které nejsou zřejmé přímo z projektové dokumentace, ale vycházejí z podmínek, které realizce stavebního díla vyžaduje.